Faxe Kirke

/Gudstjenester.jpg

Information om behandling af dine personoplysninger

Databeskyttelseslovgivningen finder anvendelse ved al behandling eller adgang til personoplysninger, som led i arbejde udført for folkekirkens myndigheder. Og efter databeskyttelsesforordningen skal vi (Faxe Kirke) orientere om vores behandling af personoplysninger og hvilke rettigheder, som de registrerede har.
Lovlig behandling af personoplysninger kan i henhold databeskyttelsesforordningen blandt andet ske, når behandlingen er nødvendig af hensyn til:
  1. udførelse af en opgave i samfundets interesse,
  2. offentlig myndighedsudøvelse, f.eks. af Faxe Menighedsråd eller Faxe Kirkekontor
  3. opfyldelse af en kontrakt eller
  4. for at overholde en retlig forpligtelse.
Behandling kan også̊ ske, når den registrerede har givet sit samtykke.
 
Dine rettigheder
Efter persondataforordningen har du bl.a. følgende rettigheder:
  • Ret til indsigt i dine personoplysninger
  • Ret til berigtigelse af dine personoplysninger
  • Ret til sletning af dine personoplysninger
  • Ret til begrænsning af behandling af dine personoplysninger
  • Ret til dataportabilitet af dine personoplysninger
  • Ret til indsigelse imod behandlingen af dine personoplysninger
 
Videregivelse
Vi stiller ikke personoplysninger til rådighed for nogen tredjepart med henblik på markedsføring eller lignende formål.
Vi videregiver alene personoplysninger, hvis det er nødvendigt, for at vi kan varetage vores myndighedsopgaver, f.eks. som led i behandlingen af en klage. De typiske modtagere af sådanne oplysninger vil være myndigheder, herunder SKAT, eller den person/myndighed som du har klaget over til Faxe Sogn.
Vi overfører sædvanligvis ikke data udenfor EU, og hvis sådan overførsel måtte finde sted, sker det alene under iagttagelse af de nødvendige sikkerhedsgarantier som krævet efter den gældende databeskyttelseslovgivning.
Folkekirkens IT har etableret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring mod uautoriseret adgang til, tab eller ødelæggelse af de data, som er undergivet vores ansvar. Der udvikles løbende sikkerhedspolitikker og procedurer for at sikre, at vores systemer er sikre og beskyttede. Det er kun personer, som har et legitimt behov for at behandle personoplysninger til de ovennævnte formål, der har adgang til disse.
 
Opbevaringsperiode
Vi opbevarer dine personoplysninger, så̊ længe vi er forpligtet i henhold til lovgivningen.
 
Dataansvarlig
Faxe Kirke, Gl. Strandvej 1, 4640 Faxe, CVR-nr.70808919er dataansvarlig for oplysninger, som modtages som led i myndighedsudøvelse samt i den almindelige rådgivning af bl.a. borgere, menighedsråd, menighedsrådsmedlemmer, kirkefunktionærer, faglige organisationer, præster og provster.
Hvis du har spørgsmål om dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os. Vores kontaktoplysninger er faxe.sogn@km.dk
 
Databeskyttelsesrådgiver
Såfremt du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os, Faxe Kirkekontor (se kontaktinfo længere nede) eller kirkeministeriets databeskyttelsesrådgiver.
Databeskyttelsesrådgiver: Rasmus Paaske Larsen, Kirkeministeriet Tlf.: 3392 3390
E-mail: databeskyttelsesraadgiver@km.dk
Hvis du ønsker indsigt i en sag, hvor vi har registreret oplysninger om dig, kan du skrive til os på adressen:
Faxe Kirkekontor
Gl. Strandvej 1, 4640 Faxe
Faxe.sogn@km.dk
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk
Du kan indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk
Afslutningsvis skal vi oplyse, at den officielle titel på databeskyttelsesforordningen er Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EØS- relevant tekst). Databeskyttelsesloven trådte i kraft den 25. maj 2018 samtidig med, at databeskyttelsesforordningen finder anvendelse.
Udarbejdet januar 2020
 
Faxe Kirke, Kirketorvet 11, 4640 Faxe
Kirkekontor: Gammel Strandvej 1, 4640 Faxe - Tlf 56 71 35 52 - Mail: Faxe.Sogn@KM.DK